Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2014

Lemonandwater
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

February 17 2014

Lemonandwater

February 16 2014

Lemonandwater

February 15 2014

Lemonandwater
0894 554c
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa

February 13 2014

Lemonandwater
Lemonandwater
Powinno się o czymś miłym myśleć, kiedy chce się zasnąć.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viamefir mefir

February 12 2014

Lemonandwater
Jeśli to ma się zdarzyć, zdarzy się.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaochildren ochildren
Lemonandwater
chciałabym z Tobą porozmawiać, tak po prostu, o niczym szczególnym.
Reposted fromnexxt nexxt viamefir mefir
Lemonandwater
Reposted fromposzum poszum viamefir mefir

February 05 2014

Lemonandwater
Panie Losie daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie.
— Takiego chłopaka
Reposted bymarksszanetaqueell

February 03 2014

Lemonandwater
4609 a53c
Reposted fromszatatan szatatan viadesperateee desperateee

January 31 2014

Lemonandwater
Ty jeszcze masz taki charakter
takiego buntownika trochę.

— niewychamowanee.soup.io M.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee

January 30 2014

Lemonandwater
przecież się nie przyznam, że chciałabym żebyś tu teraz był

January 28 2014

Lemonandwater
Magnes ciagnie mnie do Ciebie, magnes ciagnie Ciebie do mnie.
Lemonandwater
8598 d41d
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamefir mefir
Lemonandwater
7416 db7c
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
Lemonandwater
One mistake and everyone judges you.

January 24 2014

Lemonandwater
Play fullscreen
I just want to know you better

‘Cause all I know is we said hello
And your eyes looking like coming home
all I know it’s a simple name, everything has changed
All I know is you held the door
You’ll be mine and I’ll be yours
All I know since yesterday is everything has changed.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
Lemonandwater

mimo wszystko coś nie pozwala mi zrezygnować, odwrócić się i to wszystko co nasze zniszczyć zapomnieniem.

— aggape
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa

January 21 2014

Lemonandwater
4818 7214
Reposted frompomimo pomimo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl